сметководство и консалтинг

Секоја тешка задача изгледа полесна ако ја поделите на изводливи чекори

Еуро Бизнис Центар Скопје ДООЕЛ преку својата сестра-компанија, Еуро Бизнис Центар Консалтинг ДООЕЛ, врши сметководствени услуги и консалтинг.

Компанијата Еуро Бизнис Центар Консалтинг ДООЕЛ е лиценцирана компанија за сметководство и располага со квалитетен кадар за комплетна, навремена и темелна услуга. Во своето работење се стремиме на клиентите да им понудиме целосна услуга, почнувајќи од евидентирање и книжење на документи па се до комуникација со државни институции и присуство при вршење на контрола на финансиската документација на клиентот.

Меѓу другото, во сметководствените услуги можеме да ги понудиме следните:

 • пријава/одјава на вработени,
 • пријавување на боледување на вработени,
 • пресметки на плати на вработените,
 • финансиско сметководство,
 • Комуникација со банки и други финансиски институции како и државни институции.
 • изработка и анализа на финансиски извештаи
 • изработка на годишни сметки (биланс на состојба и биланс на успех),
 • пресметки на данокот на додадена вредност,
 • поднесување на месечни и тримесечни ДДВ пријави
 • пресметка на останатите јавни давачки,
 • контирање и составување на налози за книжење,
 • водење на главна книга (синтетика),
 • водење на помошни книги (аналитика),
 • водење на аналитика на купувачи и добавувачи,
 • книжење на влезни, излезни фактури и банкови изводи,
 • материјално сметководство,
 • присуство на извршителот во случаите на вршење контрола над финансовата документација од страна на одговорно лице од инспекциските и други државни органи.
 • Консалтинг услуги

 

Како компанија со долгогодишно искуство со домашни но и странски компании, нашето работење го имаме прилагодено за услужување на странски соработници, со што клиентите добиваат навремени податоци и извештаи прилагодени на нивните потреби и преведени на англиски јазик.

Освен сметководствени услуги, нашата компанија нуди и секаков вид на финансиски, деловни и даночни консултации. Консалтинг услугите се засноваат на нашето долгогодишно работење и познавање на сметководственото работење, законските регулативи и националните и меѓународните стандарди. 

ЕУРО БИЗНИС ЦЕНТАР СКОПЈЕ
Е ИЗДАВАЧ НА ЕДИЦИЈАТА
200 НАЈГОЛЕМИ И НАЈУСПЕШНИ

Пријавете го Вашето учество во најновото 20-то издание на 200 НАЈГОЛЕМИ И НАЈУСПЕШНИ компании за 2022-ра година.

Нарачајте ја последната едиција 200 НАЈГОЛЕМИ И НАЈУСПЕШНИ, издание октомври 2022.

Станете дел од клубот на престижните.  Податоци, анализи, информации и новости.